top of page

Видове
социални
услуги

RWK3a5.webp

Информиране и консултиране

Дейностите, които се извършват в услугата „Информиране и консултиране” са:

 • Работа по превенция на изоставянето на деца /включително работа и на ниво родилен дом/. Информационната и консултативна работа е в посока защита правото на детето на живот и развитие в биологичното семейство.Осъзнаване на последиците от липсата на биологично семейство за детето в периода на неговото развитие и предотвратяване на изоставянето/разделянето на деца от биологичните им родители.

 • Работа за реинтеграция на деца в биологичното семейство. Услугата е насочена към деца, които се отглеждат в алтернативна грижа, поради временна криза в семейството. Дейностите са свързани с информиране и консултиране, вкл. и оказване на активна семейна подкрепа за преодоляване на кризата в семейството и осигуряване на адекватни грижи за детето, след реинтеграцията му.

 • Оценка и повишаване на родителския капацитет - информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството и разширения семеен кръг за осъзнаване на последиците от неглижиране потребностите на детето в периода на неговото развитие. Работата е свързана с подкрепа, придружаване и информиране за основните аспекти на доброто родителстване, справяне със задълженията по поддържане на дома, бюджетиране, управление на времето, достъп до медицински услуги, насоки за търсене на работа и др.

 • Превенция на риска от родителско отчуждение – запознаване на родителите със синдрома „родителско отчуждение”, идентифициране на рисковите фактори, водещи до отчуждение на детето, информиране за правата на детето и последиците от тяхното нарушаване, изработване на модели за ефективно общуване между родителите за предпазване на детето от емоционален стрес.

 • Работа с деца, жертви на насилие и техните родители – психологическо и социално-педагогическо консултиране на детето, преживяло насилие, подкрепа на родителя, който не е насилник, консултативна работа с родителя насилник. Психологическа подкрепа на детето за преодоляване на последиците от преживяното насилие, подкрепа на семейството – консултиране и информиране, с цел повишаване на капацитета му за справяне с травматичното преживяване.

 • Превенция на отпадането на деца от училище - работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства. Дейностите по информиране и консултиране са насочени към осъзнаване необходимостта от образование от страна на децата и родителите им. Консултативна работа с родителите за подобряване на общуването с децата, с цел осъзнаване и приемане образованието като ценност. Информиране и запознаване със законодателството и наказателната отговорност, която носят като родители, спрямо децата, непосещаващи училище.

 • Семейно консултиране и подкрепа – социални, правни, психосоциални и психологически консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си. Работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители-дете; консултации в сферата на репродуктивното здраве. Контрацептивни методи. Болести, предавани по полов път; проактивен подход към високорискови общности.

 • Консултиране при постравматичен стрес след житейски кризи в семейството – загуба на дете, сериозно засегнали здравето и/или психиката инциденти.

 • Пренатална и постнатална грижа – социално консултиране по време на бременността и в следродовия период на майки в риск да изоставят децата си; обучителни курсове за бременни жени (бъдещи родители).

Инфориране и консултиране

Застъпничество и посредничество

Дейностите, които се извършват в услугата „Застъпничество и посредничество” са:

 • осигуряване на правна защита на децата, в случаи на родителски конфликти при развод/раздяла;

 • посредничество и придружаване до здравни, социални и образователни служби, общински звена и дирекции, МВР и др. институции;

 • застъпничество и посредничество за осигуряване на медицинска помощ, придружаване, съдействие;

 • предоставяне на информация и директно социално, фамилно и трудово посредничество;

 • попълване на документи, ориентиране и застъпничество в учреждения;

 • изясняване на отношения с членове на семейството;

 • посредничество и застъпничество при отстояване на правото за равен достъп до образование и други обществени ресурси;

 • други услуги, при необходимост от застъпничество и посредничество

Застъпнчеств и посредничество

Терапия и рехабилитация

Дейностите, които се извършват в услугата „Терапия и рехабилитация“ са:

 • Преодоляване на различни проблеми свързани с поведенията на децата следствие на някакво събитие- развод на родителите, загуба на близък, заминаване на родителите в чужбина, настаняване извън семейството, трудно адаптиране в училище и др.

 • Оценяване на индивидуалните потребности на децата и причините за възникване на проявите; индивидуална социално-психологическа работа с децата и родителите; информиране по въпросите, свързани с агресията и последиците от нея; посредничество за включване в подходящи форми на ангажираност и др.

 • Провеждане на образователни програми за опасностите и последиците от трафик на хора, сексуална експлоатация, насилието, пренебрежението, неглижирането и др.; организиране на извънкласни занимания.

 • Работата с детето и семейството е комплексна и цели възстановяване и подобряване на връзката и взаимоотношенията между детето и неговото семейство и значимите за него възрастни.

 • Социалното приобщаване към общността се осъществява посредством природосъобразен начин на живот, развитие на художествени умения и смислено организиране на свободното време за подобряване качеството на живот на личността

Терапия и рехблитаця

Общностна работа

Общностната работа е фокусирана върху промяната на моделите на поведение на индивидите и групите в общността, на взаимоотношенията и взаимодействията, както между тях, така и между общността и други социални системи. Информация за наличие на проблем в дадена общност може да достигне до социалния работник по различен начин, напр. от клиент на социална услуга или от група жители на квартал, които от името на общността поставят определени въпроси за разглеждане и търсене на възможности за решаването им. Дейностите, които се извършват в услугата „Общностна работа“ са:

 • подпомагане взаимодействието между индивида и неговата социална среда

 • подпомагане на индивида, семейството, групата и общността да активизират своя потенциал и ресурси, за да преодолеят възникнали трудности и проблеми

 • подкрепа и помощ на общността в следните направления: -разбиране за проблемите като резултат от: недостиг на знания, умения и опит за реагиране при възникване на проблеми -организиране и развитие с цел да се идентифицират потребности и проблеми и средства за определяне на вътрешни (на общността) и външни (на други социални системи) ресурси за посрещане и справяне.

 • Семейно консултиране и подкрепа – социални, правни и психологически консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си; работа с родителите.

 • Консултиране при синдром на родителско отчуждение.

 • Консултиране при постравматичен стрес след житейски кризи в семейството.

 • Превенция на ранните бракове

 • Пренатална и постнатална грижа.

 • Семейно планиране

Общностна работа

Обучение за придобиване на умения

Дейносттите, които се извършват в услугата „Обучение за придобиване на умения” са обучения за придобиване на следните умения:

 • Умения за решаване на проблеми – анализ и определяне на проблема; разграничаване на проблемите; търсене на помощ при лични затруднения; правене на избор;

 • Умения за критическо мислене – разграничение между факти и предразсъдъци; търсене, намиране и излагане на аргументирани доводи; оформяне на собствено мнение; рационална защита на собствена позиция; обосноваване и преценка; усет към контекста;

 • Умения за общуване – изслушване на другия; започване на разговор; поддържане на разговор; задаване на въпроси; разясняване; убеждаване; изказване на благодарност; представяне на себе си пред други хора; получаване и отправяне на комплименти; преговаряне; отстояване на индивидуалните права; отговаряне на закачки и дразнене; избягване на конфликти; оттегляне от рискови ситуации; получаване и отправяне на конструктивни критики; справяне с несправедливи обвинения, обиди; взаимодействие с представители на държавни и обществени институции;

 • Умения за изграждане на позитивни взаимоотношения и нагласи – създаване и поддържане на междуличностни взаимоотношения; даване и получаване на подкрепа; внушаване на доверие у други хора;

 • Умения за справяне с емоции и стрес – адекватно и социално приемливо изразяване на чувства; изразяване на гняв и фрустрация; изразяване на харесване; справяне със страха и тревожността; справяне с чувството на загуба и скръб; разпознаване и приемане на наличието на чувства у други хора; разбиране на чувствата на другите; справяне в ситуация на стрес;

 • Умения за вземане на решения – изброяване на различни алтернативи; сумиране на за и против; избор на най-подходяща алтернатива; отстояване на взетото решение;

 • Умения за себеутвърждаване – изграждане и поддържане на адекватна самооценка; постигане на успехи; познаване и активно търсене на собствените си права и спазване на задълженията; носене на отговорност на поети или възложени ангажименти; изразяване на загриженост за собствените нужди и тези на детето; спазване на лични граници в определен контекст (интервю за работа; приятелски или професионален кръг, сексуален контакт);

 • Други умения – придобиване на умения и навици за самостоятелно битово обслужване (умения за самообслужване, за здравословен живот, лична и полова хигиена); умения за поддържане на самостоятелно домакинство (разпределение на бюджет, пари, време; пазаруване и приготвяне на храна; пране и гладене на дрехи; използване на електрически уреди).

 • Обученията в умения за живот се предлагат в програми за индивидуална и групова работа с оглед достигане на оптимален капацитет на социално функциониране чрез опита в група като средство за промяна. В зависимост от потребностите на настанените майки се формират групи за взаимопомощ, групи за среща, тренинг групи, интеракционни, психокорекционни групи, други.

 • Обучение на кандидати за осиновители по разработена програма. базово обучение на кандидати за осиновители по разработена 50-часова програма, която включва следните теми:

 • Въведение в осиновяването

 • Деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване Семейството като система. Какво е да се грижиш за осиновено дете?

 • Посрещане и адаптация на детето в семейството

 • Осигуряване на сигурна и безопасна среда за детето

 • Осиновеното дете и неговият свят

 • Как да кажем на детето си, че е осиновено?

 • Детето – развитие и възпитание

 • Как да общуваме с децата?

 • Насилие над детето

 • Осиновяването на дете с увреждане или с хронично заболяване – не е ли прекалено трудно?

 • Подкрепа на осиновители. Следосиновително наблюдение.

 • Социална подкрепа при допуснато пълно осиновяване на детето

 • Преодоляване на негативните обществени нагласи, предразсъдъци и страхове, свързани с процеса по осиновяване;

 • Насърчаване на толерантно отношение към осиновени, осиновители и родители, оставящи децата си за осиновяване и т.н.

 • Открито дискутиране по горещи теми, като тайната на осиновяването, разсиновяването и др. По време на обучението се използват интерактивни методи на обучение -лекционни занятия, беседи, дискусии, мултимедийни презентации, филми, практически занятия – казуси, ролеви игри, тестове. При представяне на част от темите от обучителната програма участват осиновители и приемни родители, които споделят опит, трудности, преживявания в процеса на осиновяване и следосиновителния период.

Обучние за придобиван на умения

Осигуряване на
подслон

Дейностите, които се извършват в социалната услуга „Осигуряване на подслон са“:

 • Осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете.

 • Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му.

 • Предотвратяване на социалната изолация на децата от улицата.

 • Превенция на противообществените и криминални прояви на децата на улицата;

 • Защита на децата от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик.

 • Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства.

 • Подготовка и осъществяване на интегриране на детето в семейна и/или близка до семейната среда.

 • Създадаване на възможности за пълноценно социално включване на потребителите от целевата група;

 • Подобряване социалните умения у потребителите, обхванати от услугата;

 • Подкрепа при подготовка на домашните и усвояване на учебния материал.

Осгуряван на пдлон
bottom of page