top of page
Mother and Baby on Floor

     Сдружение "ЖАНЕТА" гр. Разград, по проект „Партньоти срещу насилието“, разкрива Център за обществена подкрепа и от 01.09.2008г. управлява социални услуги, делегирана държавна дейност, след спечелен конкурс и възлагане от Община Разград.

Услугите, които предоставя сдружението са общодостъпни и специализирани. Те са подкрепящи, почасови, предоставяни в специализирана и мобилна среда. Предоставят се самостоятелно или комплексно.

     Общодостъпни социални услуги са услугите за: информиране и консултиране; обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца и мобилна превантивна общностна работа.

     Специализирани социални услуги са услугите, които се предоставят при: настъпването на определен риск за живота, здравето, качеството на живот или развитието на лицето и при необходимост да бъде удовлетворена специфична потребност на определена група лица.

     Социалните услуги, предоставяни от сдружението, са безплатни.

   Целевите групи са:

  • всички деца; 

  • деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;

  • родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства;

  • пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация;

  • семействата и близките на потребителите.

     Насочването за ползване на услугите става съгласно:

  • чл.7/1 ППЗСУ насочване от ДСП

  • чл. 13/1 ППЗСУ насочване от Общината.

Социални услуги

Graphic Designers

Информиране и консултиране

     Дейност по изследване и разбиране заедно с потребителите на проблеми и затруднения, които те срещат за постигане на основните цели в техния живот и запознаване с и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

Застъпничество и

посредничество

     Подкрепа на потребителите да защитят и отстояват своите права и потребности в рамките на налични права и административни процедури; взаимодействие и координация между служител в социалната услуга с представители на други услуги.

Couple in Mediation
Speech Therapy

Терапия и Рехабилитация

     Дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността.

Общностна работа

     Съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.

Support Group
Homework Help

Обучение за придобиване на умения

     Услугата се осъществява в специализирана среда или мобилно за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот.

Осигуряване на подслон

     Oсигуряване на временно настаняване на деца в кризисна ситуация, в светлата част на денонощието.

Children's Room
bottom of page