top of page
BG_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.png

Проект

BG05SFPR002-2.003-0150-C01 "Подобряване качеството на живот на деца в нужда от общините Разград, Исперих, Лозница и Самуил и насърчаване на тяхното социално включване"
 

Процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”,

чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Локация

Община Разград, Община Исперих, Община Самуил, Община Лозница

Година

01.10.2023 - 01.10.2025 г.

     Сдружение „Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране” (ЖАНЕТА) гр. Разград стартира дейностите по изпълнение на проект „Подобряване качеството на живот на деца в нужда от общините Разград, Исперих, Лозница и Самуил и насърчаване на тяхното социално включване”.

     Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и е в размер на 355 348 лева, изцяло безвъзмездна помощ.

Целта на проекта e да допринесе за намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и за подобряване качеството на живот чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги на деца в нужда и техните семейства в общините Разград, Исперих, Лозница и Самуил.      

     За постигане на тази цел планираме дейности за подобряване на достъпа до социални услуги, разширяване обхвата на предоставянето на социални услуги, консултативна подкрепа и повишаване на здравната култура чрез провеждане на информационни кампании за превенция на ранни бракове и раждания, предотвратяване отпадането от училище и превенция на болестите при децата.

Социални и здравни услуги ще получат 430 деца в нужда и 100 членове на техните семейства.

    По проекта ще бъдат назначени 3-ма социални работници, психолог, 4 медицински сестри,  шофьор, арт терапевт, педагог, 3-ма медиатори, хигиенист. От тях по един медиатор и една медицинска сестра ще работят в общините Исперих, Лозница и Самуил. Ще бъде създаден мобилен екип от специалисти - психолог, социален работник и педагог, които ще работят с деца и техните семейства в трите общини извън Разград.

    Периодично ще бъде извършвана супервизия с цел подобряване качеството на работа и оказване подкрепа за решаване на трудни случаи.

     Проектът е със срок на изпълнение 2 години.

Документи за кандидатстване

Обявление

Процедура за подбор

Заявление

CV

Списък допуснати кандидати до втори етап

Списък класирани кандидати 

Нашият екип

bottom of page