top of page

Започнете работа при нас!

Търсим хора, отдадени на каузата! 

Child Psycholgist

Психолог

Описание на длъжността: Психологът предоставя психологическa подкрепа на потребителите на Център за обществена подкрепа (ЦОП) - деца и техните семейства. Подпомага работата на останалите специалисти в услугата. Извършва индивидуална оценка на потребностите и разработва индивидуален план за подкрепа. Оказва методическа подкрепа в кризисни състояния. Води необходимата документация за всяко досие, съгласно изискванията на законодателството в областта на социалните услуги. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦОП, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера. Знания, умения, опит: 1. Образование –висше с придобита образователно-квалификационна степен – магистър или бакалавър със специалност „Психология“. 2. Професионална област – опит при работа с деца и семейства; с предимство са кандидатите в областите на психологическото консултиране и опит в сходна сфера при предоставяне на социална подкрепа. 3. Допълнителна квалификация – познава и прилага нормативната уредба, пряко свързана с дейността: Закон за социалните услуги и правилника към него, Наредба за качеството на социалните услуги; Закон за закрила на детето и др. 4. Специални компетентности:способност да планира дейността си; стремеж към доразвиване на собствения потенциал, да притежава добра компютърна грамотност и технически умения; да притежава емоционална интелигентност и умения за приемане на обратна връзка. Умения за работа с деца и уязвими групи е предимство

bottom of page