top of page

Нашата мисия

Мисията на сдружението е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, жени и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Разград.

Нашата история

      Първите стъпки в нашата дейност, още преди учредяване на организацията, бяха организираните курсове за бременни, на които помагахме на младите майки да преодолеят страха от болката, разказвахме им, че раждането не е само физически акт, а естествен психо-физиологичен процес. Единственият ни ресурс беше нашия ентусиазъм за работа и желание да помагаме на деца и семейства в нужда.

Volunteers

     Сдружение с нестопанска цел „Женска Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и Асоцииране” (ЖАНЕТА) е учредено през 2004 г. от осем жени с различни професии и етническа принадлежност, обединени от идеята да работят заедно за повишаване  благосъстоянието на децата и семействата в регион Разград. Регистрирано в обществена полза към Министерството на правосъдието.

     В онези години деинституционализацията на домовете за деца все повече набираше скорост и се нуждаеше от подкрепата на неправителствения сектор. Ние бяхме една от първите организации в страната, които помогнаха на много деца да намерят своя дом в приемни семейства, когато все още приемната грижа не беше професионална.

     Трупахме управленски опит с разработването и изпълнението на проекти, финансирани от различни донори: Програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”, Фондация „Партньори България”, Държавен бюджет на Република България за 2005 г., Каунтърпарт България, с подкрепата на Американската Агенция за международно развитие, Програма ФАР 2004 „Развитие на гражданското общество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Институт Отворено общество – София, Фондация „Работилница за граждански инициативи”, Българо-швейцарска програма.

     С ключов в нашата история проект, финансиран от фондация ОУК, чрез Институт за социални дейности и практики, през 2006 г. към сдружението се създава Център за обществена подкрепа.

От началото на 2008 г. социалната услуга е одобрена за бюджетно финансиране като делегирана от държавата дейност. След обявен конкурс, Община Разград сключва договор с нас, с който възлага от 01.09.2008 г. управлението на социалната услуга ЦОП на Сдружение „ЖАНЕТА” като лицензиран и регистриран доставчик на социални услуги за деца и семейства.

     От 01.09.2020 г. до 13.01.2022 г.; сдружението управлява Звено "Майка и бебе". А от 16.01 2023г. Център за работа с деца на улицата.

     Сдружението е член на Национална мрежа за децата.

bottom of page